ย 

๐„๐Š๐ˆ๐๐€ ๐“ร‰๐Š๐๐ˆ๐Š๐” ๐„๐ƒ๐“๐‹,๐„.๐ ๐ƒ๐„๐’๐‹๐ˆ๐†๐€ ๐๐€๐ˆ๐—๐€๐ƒ๐€ ๐๐€ ๐Š๐Ž๐Œ๐”๐๐ˆ๐ƒ๐€๐ƒ๐„ ๐๐ˆ๐€ ๐”๐Œ๐€ ๐๐„โ€™๐„๐ร‰ ๐‡๐€๐‹๐Ž ๐‹๐ˆ๐†๐€๐’๐€๐”๐ ๐ˆ๐‹๐„๐†๐€๐‹.

DรLI, 09 Novembru 2022: Ekipa Tรฉkniku EDTL,E.P husi Unidade Atendimentu Tรฉkniku, neโ€™ebรฉ lidera husi Xefi Inspesaun, halaโ€™o reinspesaun ba uma komunidade nian neโ€™ebรฉ antes neโ€™e identifikadu halo ligasaun direta enerjia elรฉtrika (Ilegal) iha รกrea Farol, Pantai-Kelepa, Beto-Timur, Manleu (Aimeti-Laran).


Relasiona ho aktu hirak neโ€™e, EDTL,E.P notifika hodi aplika multa ba sira neโ€™ebรฉ identifikadu halo ligasaun direta (ilegal), alende neโ€™e ekipa tรฉkniku halo kedas desligasaun baixada. Maske nuneโ€™e komunidade balun lakoi kopera no kontinua halo ligasaun direta enerjia elรฉtrika ba sira nia uma, ho razaun tanba lakoi selu multa.


Enkuantu Ekipa Tรฉkniku EDTL,E.P husi Unidade Atendimentu Tรฉkniku nafatin halo desligasaun baixada ba uma hirak neโ€™e, no notifika hodi selu multa bazea ba kategoria uzu enerjia.


Mรฉdia, EDTL,E.P

1 view0 comments

Recent Posts

See All

By Simon Jack Business editor The chief executive of High Street chain Next is urging the government to let more foreign workers into the UK to alleviate chronic labour shortages. Lord Wolfson, who wa

ย 
ย